Liselerde Sözel Ders Konuları


iletisim-hedef-basari

TÜRK   EDEBİYATI DERS KONULARI

9. SINIF
1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (şiir)
3. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
4. Öğretici Metinler

10. SINIF
1. Tarih İçinde Türk Edebiyatı
2. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
3. İslam Uygarlığı Etrafında Gelişen Türk Edebiyatı
4. 15. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk Edebiyatı

11. SINIF
1. Edebiyatla Düşünce,Sosyal ve Siyasal Hayatın İlişkisi
2. Tanzimat Dönemi Edebiyatı
3. Serveti Fünun, Fecri Ati
4. Milli Edebiyat Dönemi

12. SINIF
1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
2. Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler
3. Cumhuriyet Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (şiir)
4. Cumhuriyet Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

DİL ANLATIM DERS KONULARI

9. SINIF
1. iletişim Dil ve Kültür
2. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri İçerisindeki Yeri
3. Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama
4. Kelime Bilgisi
5. Cümle Bilgisi

10. SINIF
1. Sunum, Tartışma, Panel
2. Anlatım ve Özellikleri
3. Anlatım Türleri

11. SINIF
1. Metinlerin Sınıflandırılması
2. Öğretici Metinler (mektup, günlük,anı,biyografi,gezi yazısı vb)
3. Sözlü Anlatım (Röportaj, Mülakat,Söylev)

12. SINIF
1. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
2. Sanat Metinleri
3. Sözlü Anlatım (Konferans,Açıkoturum, Sempozyum,Forum,Münazara)
4. Bilimsel Yazılar

TARİH DERS KONULARI

9. SINIF
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)

10. SINIF
1. Beylikten Devlete (1300–1453)
2. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)
3. Arayış yılları (xvıı. Yüzyıl)
4. Diplomasi ve değişim (xvııı. Yüzyıl)
5. En Uzun Yüzyıl(1800–1922)

11. SINIF
1. Türklerde Devlet  Teşkilatı
2. Türklerde Toplum Yapısı
3. Türklerde Hukuk
4. Türklerde Ekonomi
5. Türklerde Eğitim
6. Türklerde Sanat

İNKILAP TARİHİ DERS KONULARI

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL 
MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
TÜRK İNKILABI
ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERS KONULARI

1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
2. ÜNİTE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
4. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

SANAT TARİHİ DERS KONULARI

1.      Sanat tarihi giriş
2.      Tarih öncesi çağlarda anadolu
3.      İlk çağda anadolu
4.      Ön asya uygarlıkları
5.      Anadolu’da yunan-roma ve bizans sanatı
6.      Orta çağ avrupa sanatına genel bakış
7.      Rönesans sanatı
8.      Maniyerizm ve barok sanatı
9.      19. Yüzyıl ve sonrası sanat akımları

FELSEFE DERS KONULARI

1. Felsefeyle tanışma
2. Bilgi felsefesi
3. Varlık felsefesi
4. Ahlak felsefesi
5. Sanat felsefesi
6. Din felsefesi
7. Siyaset felsefesi
8. Bilim felsefesi

PSİKOLOJİ DERS KONULARI

Ünite 1: Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Bu ünitede; psikoloji biliminin ana unsurlarının, psikolojide uygulanan bilimsel yöntemin ve psikoloji biliminin kapsamının tanıtılması amaçlanmıştır.
Ünite 2: Psikolojinin Temel Süreçleri
Davranışların temelindeki süreçlerin tanıtılması; öğrencilerin, iç dünyalarını oluşturan bu süreçlerin farkına varmaları amaçlanmıştır.
Ünite 3: Öğrenme, Bellek ve Düşünme
Öğrenme, belleme ve düşünmenin temel özellik ve süreçlerinin tanıtılması; öğrencilerin öğrenme sürecinde bu bilgilerden yararlanabilmesi amaçlanmıştır.
Ünite 4: Ruh Sağlığının Temelleri
Kişilik kavramının ve oluşmasındaki etkilerin, ruh sağlığını etkileyen öğelerin ve davranış bozukluklarının tanıtılması amaçlanmıştır.

SOSYOLOJİ DERS KONULARI

1 Sosyolojiye Giriş
2 Birey ve Toplum
3 Toplumsal Yapı
4 Toplumsal Değişme ve Gelişme
5 Toplum ve Kültür
6 Toplumsal Kurumlar

MANTIK DERS KONULARI

ÜNİTE –I MANTIĞA GİRİŞ
A. Doğru Düşünme Nedir?
1. Temel kavramlar
2. Akıl ilkeleri
B. Mantığın Uygulama Alanları
1. Mantık ve pratik yaşam
2. Mantık ve teknik
3. Mantık ve bilim
4. Mantık ve felsefe

ÜNİTE –II KLASİK MANTIK
A. Kavram ve Terim
1. Nelik-gerçeklik-kimlik
2. İçlem-kaplam
3. Kavram çeşitleri
4. Beş tümel
5. Kavramların birbirleriyle olan ilişkisi
B. Tanım
C. Önerme Nedir?
1. Önerme Çeşitleri
D. Çıkarım Nedir?
1. Doğrudan Çıkarım
a) Karşı olum çıkarımları
b) Döndürme
10
2. Dolaylı Çıkarım
a) Kıyas nedir?
b) Kıyas kuralları
c) Kıyasta mantıksal zorunluluk ve olasılık
ç) Kıyas çeşitleri

ÜNİTE –III MANTIK VE DİL
A. Dilin Farklı Görevleri
1. Bilgi Aktarma ve Dil
2. Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
a) Çok Anlamlılık
b) Belirsizlik
c) Olgusal ve Sözel Tartışmalar
B. Anlama ve Tanımlama

ÜNİTE –IV
SEMBOLİK MANTIK
A. Sembolik Mantığa Geçiş
B. Önermeler Mantığı
1. Önerme ve Yapısı
2. Basit ve Bileşik Önermeler
3. Önerme Eklemleri
4. Çıkarım
5. Sembolleştirme
6. Yorumlama
7. Doğruluk Çizelgesi
11
- Tutarlılık, Geçerlilik, Eşdeğerlik
8. Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
- Tutarlılık, Geçerlilik, Eşdeğerlik
C. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı)
1. Sembolleştirme
2. Temel Kavramlar
3. Temel Kurallar
D. Çok Değerli Mantık
1. Üç Değerli Mantık
2. Bulanık Mantık